اصلاحات قلیان: اصالحات تحت قانون تنباکو مصوبۀ سال ۱۹۸۷( قانون تنباکو( فروش، تبلیغات و استفاده از تنباکوی قلیان که حاوی هر مقدار تنباکو باشد از تاریخ ۱ اگست ۲۰۱۷ همانند دیگر محصوالت تنباکو مانند سگرت و سیگار تلقی می گردد. این تغییرات به این معنی است که تنباکوی قلیان را نمیتوان: • در جاهایی که کشیدن سگرت منع است استفاده کرد • به شخص زیر ۱۸ سال فروخت • در محل فروش به نمایش گذاشت یا تبلیغ کرد • از یک محل موقتی مانند موتر فروخت • به منظور ترویج فروش قلیان یا محصوالت تنباکوی مالس آنها را به دیگران داد یا بصورت مجانی بخشید. این تغییرات همچنان در همسویی با قانون بسته بندی سادۀ محصوالت تنباکو دولت فدرال است که تقاضا دارد بسته بندی محصوالت تنباکو بطور اجباری باید ساده و همراه با تصاویر اخطار دهندۀ صحی باشد. محصوالت مبتنی بر میوه یا گیاهان دوایی که تنباکو ندارد مشمول این قانون نیست. متابعت از قانون جاهایی که کشیدن قلیان در آن ممنوع است در تمام مناطقی که در آن کشیدن سگرت تحت قانون تنباکو ممنوع است کشیدن قلیان هم ممنوع است. این جاها شامل محل کار بسته مانند رستوران ها، سالن ها، و جاهای دارای مجوز می شود. از ۱ اگست ۲۰۱۷ به بعد، ممنوعیت استفاده از تنباکو به مناطق ذیل گسترش خواهد یافت: • مناطق غذا خوری در فضای باز • مناطق نوشیدن در فضای باز در صورتی که هر قسمتی از ساحه آن در فاصلۀ ۴ متری از یک ساحۀ غذا خوری در فضای باز قرار داشته باشد، مگر آنکه توسط دیواری با حد اقل ارتفاع ۱.۲ متر جدا شده باشد. در مطابقت با قانون جدید، کسب و کارهای مانند رستوران ها و سالن های قلیان باید در کارهای خود تغییرات ایجاد کنند. این تغییرات به این جهت طرح گردیده است که صحت و رفاه جامعه را بهبود بخشیده و حفظ کند. ممنوعیت استفاده از تنباکودر محل کار به این دلیل گسترش داده شده است تا در حفظ سالمتی کارکنان و مشتریان کمک کند. کسب و کارهای متأثر شده می توانند استفاده از یک فضای باز متصل با محل کار شان را که استفاده از تنباکو در آن ممنوع نیست در نظر گیرند. کسب وکارها باید با شورای شهری محلی شان در مورد استفاده از پیاده رو ها برای کشیدن قلیان صحبت کنند. فروش تنباکوی قلیان مدیر و کارکنان باید اطمینان یابند که شخصی که به وی تنباکوی قلیان فروخته می شود باید باالتر از ۱۸ سال داشته باشد. آنها در اغلب موارد باید کارت شناسایی قابل قبولی را مطالبه کنند. مدیران مسئولیت دارند که اطمینان حاصل کنند که کارکنان، تنباکوی قلیان را در مطابقت با قانون می فروشند. مدیران می توانند با آموزش دادن کارکنان در هر شش ماه و گرفتن تائیدیه کتبی از آنها که در این مورد آموزش دیده اند، از جریمه شدن اجتناب کنند. این آموزش باید موضوعات ذیل را پوشش دهد: • کارکنان نباید تنباکوی قلیان را به فرد زیر ۱۸ سال بفروشند • کارکنان باید قبل از فروش تنباکوی قلیان کارت شناسایی قابل قبولی را از فردی که ممکن است زیر ۱۸ سال باشد مطالبه کنند. • اگر کارکنان تنباکوی قلیان را به یک فرد زیر ۱۸ سال بفروشند مرتکب عمل خالف قانون شده اند و ممکن است جریمه شوند. نمایش و تبلیغات قلیان کسب وکارها باید اطمینان یابند که تنباکوی قلیان موجود برای فروش و تبلیغات مرتبط با آن نباید از هیچ جایی، چه از داخل و چه خارج دکان، قابل دید باشد. تنباکوی قلیان باید به داخل قفسه یا در پشت پیشخوان مشابه با دیگر محصوالت تنباکو گذاشته شود. Shisha tobacco reforms: factsheet for businesses ۲ دلیل این تغییرات از سال ۲۰۰۶ به این طرف، در ویکتوریا استفاده از تنباکو در داخل محل های کار سربسته ممنوع شده است .این ممنوعیت در مورد تنباکوی قلیان که تنباکو مادۀ تشکیل دهنده اصلی است نیز قالبل اعمال است. تغییرات اخیر، قوانین پیرامون تنباکوی قلیان را گسترش می دهد تا قلیان با هر مقدار تنباکو را شادمل گردد. این به خاطر حفظ سالمتی جامعه و کاهش دادن امراض و ناراحتی های مرتبط با تنباکو است. هدف قوانین جدید این است که: • کارکنان و مشتریان را از اثرات مضر در معرض دود دست دوم قرار گرفتن در داخل محل های کار سربسته، مانند رستوران ها و سالن های قلیان حفظ کند • افراد زیر ۱۸ سال را از خرید و دسترسی به تنباکوی قلیان باز دارد • از کشیدن قلیان و استفاده از تنباکو، بخصوص در میان اطفال و جوانان که ممکن است به این شکل استفاده از تنباکو جلب گردند، جلوگیری کند • از آنانی که می خواهند ترک کنند یا در این اواخر ترک کرده اند، حمایت گردد • با شیوه ای که محصوالت دیگر تنباکو قانونمند شده همسویی ایجاد کند. خطرات صحی شواهد قوی وجود دارد که کشیدن قلیان و قرار گرفتن در معرض دود آن خطرات زیان آوری را متوجه سالمتی می سازد. آنانی که از تنباکوی قلیان استفاده می کنند و کسانی که در معرض دود دست دوم آن قرار می گیرند مواجه با بسیاری از همان نوع بیماری ها و ناراحتی ها می گردند که از کشیدن سگرت ناشی می گردد، از جمله سرطان شش، امراض تنفسی و وزن کم نوزاد در دوران بارداری. یک غلط فهمی رایج این است که قلیان کشیدن یک گزینۀ کم خطر تر از سگرت کشیدن است. این صحیح نیست. آنانی که قلیان می کشند در معرض مقدار برابر یا بیشتر مواد کیمیاوی مضر نسبت به سگرت قرار گرفته می توانند. طبق سازمان صحی جهان، یک جلسه قلیان کشیدن ممکن است سبب تنفس ۱ کردن مقداری دودی برابر با ۱۰۰ سگرت گردد . مجازات مجازات قلیان مانند دیگر محصوالت تنباکو مثل سگرت و سیگار می باشد. برای مثال، اگر شما اجازه کشیدن قلیان را در یک منطقه عاری از دود مانند محل کار محصور یا محل غذاخوری در فضای باز در کسب و کار خود بدهید، شما ممکن است در ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ جریمه نقدی معادل دو ۲ واحد جریمه، یعنی ۳۱۷ دالر را دریافت کنید . معلومات بیشتر برای معلومات بیشتر: • به تلفون معلومات تنباکو به شمارۀ ۷۷۵ ۱۳۶ ۱۳۰۰ زنگ بزنید • از website reforms tobacco بازدید کنید . •